W ostatnich latach można zauważyć zwiększone zainteresowanie wykorzystaniem wszczepialnych systemów dostępu do dużych naczyń o długotrwałym zastosowaniu (tzw. portów naczyniowych) w leczeniu chorych na raka (szczególnie poddawanych chemioterapii).

Wskazania do zastosowania portu

Porty naczyniowe należy bezwzględnie stosować u pacjentów,u których:

 • nie ma możliwości wkłucia się do żył obwodowych lub wkłucia takie są utrudnione
 • występują ostre odczyny naczyniowe na podawane leki
 • stosowane są silnie drażniące leki
 • przewiduje się powtarzane cykle chemioterapii lub wielogodzinne i wielodniowe wlewy

Przeciwwskazania do założenia portu

 • czynna infekcja
 • miejscowe zmiany zapalne lub inne zmiany skórne w okolicy planowanej implantacji
 • niewyjaśniona skaza krwotoczna w wywiadzie
 • liczba płytek krwi poniżej 40 000/mm³
 • leczenie pochodnymi kwasu acetylosalicylowego w ciągu ostatnich 7 dni
 • leczenie doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi

Założenie portu należy poprzedzić oceną ryzyka wystąpienia powikłań. Ocena musi obejmować badania podmiotowe (z uwzględnieniem objawów zaburzeń w układzie krzepnięcia, rodzaju stosowanych leków), badanie przedmiotowe (z uwzględnieniem oceny miejsca zabiegu), badania dodatkowe (ocena stanu układu krzepnięcia oraz morfologii krwi z wzorem odsetkowym i liczbą płytek krwi).

W przypadku występowania wymienionych wcześniej przeciwwskazań do wykonania implantacji poru naczyniowego sugeruje się:

 • czynne zakażenia- wykonanie zabiegu dopiero po ustąpieniu /wyleczeniu zakażenia
 • zmiany miejscowej- wybór bardziej dogodnej okolicy implantacji
 • neutropenię spowodowaną chemioterapią – uzyskanie wartości bezpiecznych (liczba granulocytów obojętnochłonnych > 1000/mm³) samoistnie lub w wyniku zastosowania cytokin hematopoetycznych

Warunki organizacyjne bezpiecznej implantacji

Bezpieczna implantacja portu naczyniowego wymaga spełnienia następujących warunków:

→ implantacji w warunkach sali operacyjnej z zapewnieniem warunków sterylności chirurgicznej;

→ podczas zabiegu implantacji lub po jego zakończeniu konieczna jest kontrola radiologiczna położenia cewnika;

Przedstawionych powyżej warunków implantacji powinno się bezwzględnie przestrzegać w celu zachowania bespieczeństawa zabiegu.

Obserwacja po implantacji portu

Do kryteriów,które muszą być spełnione przed wypisaniem chorego do domu po zabiegu implantacji portu, należą:

 • wykonanie i ocena pooperacyjnej radiografii klatki piersiowej
 • nieobecność objawów odmy opłucnowej, krwawienia do jam opłucnowych
 • stabilny stan ogólny
 • stabilne wartości ciśnienia tętniczego,tętna i liczby oddechów
 • brak objawów krwawienia miejscowego
 • nieobecność istotnego bólu
 • nieobecność duszności

Choremu przy wyjściu ze szpitala do domu powinna towarzyszyć osoba dorosła. Przed wypisaniem ze szpitala, pacjenta należy poinformować o możliwościach wystąpienia powikłań. Jako objawy niepokojące powinny być wymienione: duszność, ból w klatce piersiowej, ból w miejscu założenia portu, krwawienie z rany lub narastający krwiak podskórny,gorączka.

Chory powinien zostać poinformowany o sposobie uzyskania pomocy w wypadku zauważenia wymienionym objawów (gdzie i jak szukać pomocy). Pacjent również powinien zostać poinformowany, kiedy może użyć portu, kiedy i gdzie zmienić opatrunek, zdjąć szwy skórne, jak postępować w razie bólu rany pooperacyjnej.

Port naczyniowy