Prawa pacjenta przysługują osobom w trakcie procesu leczenia. Zostały one określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

Przestrzeganie praw pacjenta jest obowiązkiem wszystkich organów władzy publicznej właściwych w zakresie ochrony zdrowia, szpitali, przychodni, lekarzy, pielęgniarek oraz każdego podmiotu, który jest zangażownay w udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Do najważniejszych praw pacjenta należy zaliczyć:

  1. Prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Oznacza to nie tylko obowiązek leczenia pacjenta z zastosowaniem metod, które odpowiadają aktualnie dostępnej wiedzy medycznej, ale także zaka stosowania niesprawdzonych metod leczenia.
  1. Prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. Lekarz ma obowiazek udzielić pacjentowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, mozliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Prawo do informacji jest o tyle ważne, że pozostaje ściśle połaczone z udzielaniem zgody na dokonanie zabiegu lub badania. W przypadku gdy lekarz nie udzieli pełnej informacji na temat zabiegu, zgoda wyrazona przez pacjenta nie ma skutków prawnych.
  2. Prawo, w sytuacji ograniczonych mozliwości udzielenia odpowiednih świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalajacej kolejność dostępu do tych świadczeń.
  3. Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świdczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody. Brak zgody pacjenta oznacza, że działanie lekarza jest bezprawne, mimo działania zgodnie z prawem i dołożenia należytej staranności. Zgoda pacjneta wyłącza bezprawność działania lekarza jedynie w sytuacji, gdy zabieg zostanie przeprowadzony prawidłowo, zgodnie z zasadami sztuki. Zatem pacjnet, wyrażając zgodę na zabieg i będąc poinformowanym o istniejacym ryzyku zabiegu,niejako przyjmuje je na siebie.
  4. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godnosci, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych. Oznacza to m.in. Zakaz umieszczania kamer w gabinetach lekarskich,salach szpitalnych. Powyzsze prawo znajduje również odzwierciedlenie w Kodeksie Etyki Lekarskiej, ktory stanowi, że lekarz powinien życzliwie i kulturalnie traktować pacjentów, szanując ich godność osobistą i prawo do intymności. Prawo do poszanowania godności obejmuje również prawo do umierania w spokoju i godnie. Pacjent znajdujacy się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpien, które obejmuje międzu innymi prawo do wsparcia psychologicznego i opieki pielęgnacyjnej.
  5. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczacej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
Prawa pacjenta