Wspomagająca technika oligonukleotydowa (SOT) to leczenie raka lub infekcji wirusowej .

SOT to stworzenie „klucza” odcinającego, który dokładnie pasuje do wybranej „blokującej” części komórki rakowej lub patogenu. „Blokada” jest specyficzną sekcją DNA, która normalnie kontroluje ważną funkcję komórki rakowej lub patogenu. „Klucz” wiąże się z „blokadą” i blokuje funkcję , zabijając w ten sposób komórkę rakową lub patogen. Po śmierci komórki rakowej lub patogenu związek SOT jest uwalniany z komórki i szuka następnego celu walcząc w ciągły sposób z rakiem lub infekcją (24/7) przez miesiące.

SOT i oligonukleotydy antysensowne. Nukleotydy to cząsteczki, które tworzą szkielet naszego DNA. Oligo oznacza „mało” lub „mały”.

Oligonukleotydy – to krótkie , pojedyncze cząsteczki DNA. Stworzenie specyficznego oligonukleotydu, który ma wiązać się z jego odpowiednikiem w DNA komórki nowotworowej nazywa się „antysensownym” oligonukleotydem. Antysensowny sugerujący odbicie lustrzane lub analogię „zamka i klucza”. SOT jest małym oligonukleotydem , który jest komplementarny do określonej sekwencji każdego pojedynczego genu, który jest powiązany z najbardziej aktywnymi opcjami docelowymi w komórce rakowej, wirusie lub bakterii (np. Acyloguanidyny, RNA, transkryptaza nienukleozydowa itp.). Jest to oparte na każdej jednostce i najbardziej aktywnym celu dla tej osoby. Żywotność SOT wydłuża się dzięki zastrzeżonej technice, która sprawia, że cząsteczka ta nie jest rozpoznawalna przez enzymy, które normalnie rozkładają oligonukleotydy, a jednocześnie pomaga SOT zachować tę samą cechę rozpuszczalności, penetracji błon i innych uzupełniających cech charakterystycznych jak normalne oligonukleotydy. Wszystko to wpływa na to , że SOT ma silną zdolność do blokowania określonego celu i blokowania z bardzo dużą szybkością ekspresji i transkrypcji genu kodującego białko z jedną z zastosowanych opcji celu. Z uwagi na to, że cząsteczka nie ulega degradacji, komplementarny mRNA uwalnia następnie SOT, dzięki czemu przechodzi do następnego celu o tej samej sekwencji. Jedna cząsteczka SOT może potencjalnie blokować wiele celów w bardzo specyficzny sposób. Ponieważ SOT jest komplementarny do jednej z opcji docelowych w komórkach rakowych, wirusach i boreliozie, jest też wysoce specyficzny tylko dla tych komórek i nie będzie działał na zdrowe komórki pacjenta. Sam SOT rzadko wywołuje niepożądane reakcje, ponieważ jest wysoce kompatybilny z organizmem.

Protokół ogólny SOT

Najpierw pobierana jest krew pacjenta w celu uzyskania krążących komórek nowotworowych (CTC), wirusów lub krętków boreliozy. Krew jest wysyłana do RGCC i tworzony jest SOT.

SOT jest podawany dożylnie w ośrodku medycznym. Dożylne leki przeciwhistaminowe i sterydy podaje się bezpośrednio przed podaniem SOT, aby zmniejszyć ryzyko reakcji alergicznej i zacieśnić ściany żył, aby tym samym zminimalizować ryzyko wydostania się SOT poza obieg krwionośny. W razie potrzeby SOT można powtarzać do 3x rocznie. Przy każdej rundzie SOT zaleca się ponowne przetestowanie liczby CTC lub obecności CTC lub patogenów. W pewnym momencie rak lub infekcja mogą zostać całkowicie wyeliminowane lub pozostaną w stabilnej i cichej remisji.

SOT na raka

Wykazano, że SOT stanowi wysoce specyficzną i wspomagające terapię w chorobach nowotworowych. SOT ma zdolność indukowania apoptozy (śmierci komórki) w CTC, CSC i pierwotnych komórkach nowotworowych. Z próbki krwi identyfikuje się CTC, a następnie opracowuje się małą cząsteczkę nazywaną microRNA, która dokładnie pasuje do „blokującej” części komórki rakowej, która kontroluje funkcje życiowe komórki. SOT wstrzykiwany dożylnie, rozprzestrzenia się w całym ciele, w tym przez barierę krew-mózg, wnika do komórek rakowych zakłóca ich zdolność do replikacji. Terapia jest wysoce skuteczna i jej aktywność może trwać nawet 6 miesięcy.

Ryzyko infuzji SOT związane jest przede wszystkim z nagłą śmiercią komórek rakowych. Jeśli obciążenie guza jest duże, śmierć komórki może spowodować powstanie dużej ilości martwych resztek komórkowych, co prowadzi do zespołu rozpadu guza. Aby zminimalizować ryzyko w tej sytuacji, podaje się mniejszą dawkę SOT lub wytwarza się słabszy SOT. Zalecany jest ostatni skan PET / CT przed leczeniem SOT w celu oceny obecnego obciążenia guzem.

Oprócz wielkości samego guza , ma znaczenie również lokalizacja samego guza . Na przykład, jeśli guz znajduje się w mózgu lub płucu, nagłe obumieranie może powodować stan zapalny i gromadzenie się płynu w regionie. Może to prowadzić do drgawek lub gromadzenia się płynów w przestrzeni płuc, które wymagałyby drenażu. Przy terapii SOT konieczne wydaje się zastosowanie terapii przeciwzapalnej .

Przed terapią SOT konieczne jest pobranie krwi dla liczby krążących komórek nowotworowych za pośrednictwem RGCC (Oncocount, Oncotrace, Oncotrail itp.) Określenie liczby CTC jest powtarzane przed każdym podaniem SOT, zarówno w celu monitorowania liczby CTC jak i celem uwzględnienia mutacji , które pojawiają się w komórkach rakowych. Jeśli minęło więcej niż 6 miesięcy od ostatniego leczenia SOT lub pacjent przeszedł jakąkolwiek formę chemioterapii między zabiegami, konieczne jest powtórne pobranie krwi celem określenia CTC.

SOT na infekcje

SOT jest również najnowocześniejszym sposobem leczenia infekcji, w tym licznych wirusów i bakterii wywołujących boreliozę. Potwierdzenie zakażenia przez uznane amerykańskie laboratoria w ciągu 6 miesięcy przed zamówieniem SOT jest wystarczające do rozpoczęcia terapii. Krew jest następnie pobierana i wysyłana do RGCC w celu przygotowania leczenia SOT. Protokół infuzji jest taki sam w przypadku stosowania SOT w przypadku raka, jednak zespół rozpadu guza nie stanowi problemu.